Montague Keen Foundation

Povolení

Paní Veronica Keen udělil povolení k 20/05/2014.

25. září 2014

21.09.2014


Montague Keen, 21. záøí 2014
Moje drahá, prožíváš mnoho dramatických změn. Jsou potřebné, aby zvedly tvoji vibrační energii v rámci přípravy na dokončení tvého poslání. Pomáháme ti. Pokoušíme se zmenšit bolest této cesty. Musíš se stát tím, kým jsi. Tuto cestu dokončíš. Dej si pozor na ty, kteří se pokoušejí infiltrovat se sliby že pomůžou, kteří mluví o světle a lásce, ale jejich jediným záměrem je zničit světlo. Útoky, které jsi zažila při návštěvě Irska tě velmi zasáhly. Začínáš se z toho dostávat. Ta osoba se stále pokouší ti uškodit,  a také naší práci, ale nepodaří se jí to. Byla odhalena. Úsilí, které Kabala vyvíjí, když se pokouší zamezit setkání, je docela velké. Ukazuje, jak se bojí každého, kdo by tam uvolňoval energii. Plánované setkání se nyní nemůže uskutečnit, protože by bylo mnoho vzruchů kolem  klíčových lidí. Uděláme, co máme v úmyslu, ale nedáme Kabale o tom předem vědět.  Překvapíme je, když bude k tomu vhodný čas. Ti, kdo požadují, aby se vše napsalo, nemají ani potuchy jak by to mohlo být  šílené. Jsou stále chyceni ve 3D způsobech a nevidí za ně.

Mnozí z vás prožíváte prožitky z minulosti, abyste aktivovali vzpomínky na to, kdo jste, aby vám to pomohlo napojit se na to, co je od vás v tomto životě očekáváno.  Pomůže vám to uvědomit si nebezpečí, která na vás číhají, protože temní využijí každou slabost, které se mohou chytit.

Moje drahá, bylo potřebné abys´ znovu prožila zážitek smrti, ke které došlo v Egyptě, z rukou velekněžky. Ukradla ti energii. Nyní je čas povolat tuto energii zpátky, protože je tvoje. Byla to velmi bolestná zkušenost.  Zajistil jsem, abys´ nebyla sama.  Odkrylo to tolik informací a vysvětlilo to mnoho o tomto životě. Mnozí, mnozí z vás jsou z Atlantidy, vrátili jste se, abyste napravili škodu, ke které tehdy došlo. Setkáváte se a pracujete společně, abyste obnovili světlo.  Na Zemi jsou další, kteří nosí MASKY, aby skryli pravdu o svých záměrech. Blázni, kteří hledají vzrušení, skočí na každou novinku a křičí o podvodu a korupci. Jsou od Kabaly zvyklí, že vidí podvod i tam, kde žádný není. 

Nyní se nacházíte několik týdnů od největšího překvapení vašeho života. Všichni ti, kdo spí, se budou muset probudit k PRAVDĚ a budou muset čelit její realitě. Mnozí, jako já,  se snažili vás jemně vzbudit, ale strach vás držel zamčené ve falešné realitě. Je lepší být vzhůru, být vědom a připraven. 
Důvodem pro Centra na celém světě je, abyste mohli vytvořit svět dostatku a abyste odstranili vše, co je zkorumpované. Myslete na to…Kabala vyrábí všechny potraviny, dodává vodu a peníze, které nyní potřebujete, abyste mohli existovat. Když budou odstraněny (a budou), co vám zůstane? Kam půjdete pro pomoc?
Ti, kdo žijí ve strachu, se budou snažit říkat, že vytvářím strach. Jenom vám ukazuji, co vám rychle přichází do cesty. Ti, kdo vám lhali o plánech svých zemí, udělali lidstvu medvědí službu. Vaše pomoc je potřebná, abyste připravili a vytvořili Centra a vyzvali ty, kteří chtějí v těchto Centrech sloužit. Vaše příspěvku pomohou, aby se to uskutečnilo.  Veronika je potřebuje založit, než odejde k Duchu. Ti, kteří se domnívají, že chce, abyste jí obstarali nový dům, jsou velmi daleko od pravdy. Zeptejte se sami sebe, zda by se opravdu ve svých 77 letech odstěhovala od své rodiny? Ujala se této práce předtím, než se vrátila na Zemi. Já, Monty, jsem ji na to připravil.  Musel jsem se znovu připojit k Síti na druhé straně, abych ji odtud vedl. Společně se pokusíme připravit váš budoucí život na Zemi, jaký by měl být, s odstraněnou veškerou korupcí. Každý by měl přispět svým dílem, aby přinesl Světlo. Pomoc je k dispozici pro ty, kdo ji potřebují.      
Všude kolem vás zuří boj, který není vaším 3D zrakem viditelný, takže ho nemůžete jasně vidět. Ti, kdo to mohou vidět, se vás pokoušejí na to upozornit.  Všechny operace pod falešnou vlajkou by vás měly zalarmovat ohledně toho, k čemu se Kabala chystá, co je připravena udělat, aby se udržela u moci. 

Nevěřte pohádkám těch, kdo se vás pokoušejí ukolíbat do falešného pocitu bezpečí, a ponechávají vás napospas plánům Temných. Toto je Závěrečná Hra; musíte se rozhodnout. Až bude na Zemi ustanoveno Světlo, vše bude jasnější.  Je to velmi tvrdé pro ty, kteří odhalují pravdu. Je na nich útočeno z mnoha úrovní.  Ti z Kabaly bojují o svoji existenci, ale oni nepatří na Zem. Jejich snaha o převzetí Země selhala. Nyní prožíváte závěrečné etapy jejich snahy převzít úplnou vládu nad vaší planetou. Není to příjemné – VÁLKA není nikdy příjemná.  Jejich lživé pokusy začít Třetí světovou válku jim nevychází. Takže jsou zoufalí a nebezpeční. Každým dnem ztrácejí sílu.  Ti, kdo jsou probuzeni, jejich lži prohlédnou a nepodpoří je. Pomáhejte si navzájem odstranit strach.  Bez ohledu na to, co Kabala dělá, aby vytvořila strach, neskočte ji na to.
Dívejte se do budoucnosti, kterou vytváříte.  Žádná nespravedlnost, žádná válka: všichni žijí v harmonii, bez bariér vytvořených náboženstvími a státy. Tak to bude, když se naše dva světy spojí v míru a lásce. Prosím, pošlete světlo a lásku těm, kteří jsou potřební k tomu, aby pomohli vytvořit lepší svět pro všechny. Společně to uděláte. 
Moje drahá, útoky na tebe ukazují, jak se naší práce Kabala bojí. Buď ujištěna, našemu úkolu nemohou zabránit. Prosím, odpočívej, budeš potřebovat sílu. 


Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

17. září 2014

14.09.2014


Montague Keen, 14. záøí 2014

Nenechte se vláèet svými problémy, nechte se vést svými sny.

Vaše sny o spravedlivém svìte pro všechny se stanou relitou, pøes všechny pøekážky které vám byly vloženy do cesty. Bude existovat spravedlnost pro všechny lidi bez domova. Když se více lidí spojí s Duchem, budeme schopni vyléèit všechno špatné. Nyní probíhá velká kampaò, aby uèinila lidi ještì více poddajnými. Dìlá se to vìtšinou pomocí chemtrailsù.  To zabraòuje tomu, aby se mnozí probudili. To vysvìtluje, proè je tolik lidí samolibých a proè pøijímají bez otázek vraždy a hanobení dìtí. 

Je  to vaše velká pøíležitost, vytvoøit svìt, kde  bude veškerý život cenìn a respektován. Doposud jste byli vedeni k tomu, abyste pøijali vš,e co vám je pøedkládáno. Když se probudí dostateèný poèet lidí k uvìdomìní si, že to mùžete zmìnit, udìláte to. Vyjdìte z modelu strachu. Vìøte si, protože každým dnem se probouzí víc lidí a pøidávají se k vám. Chce to odvahu, stát si za pravdou, vše zkoumat a pøijímat rozhodnutí. 

Na zemi jsou rasy, které se pokoušejí odvrátit vás z vaší duchovní cesty. Vzpomínám si,když jsme se poprvé, Veronika a já, pozdravili a mluvili s Duchem. Jak jsme byli vzrušeni. To se stane bìžné, když se Duch objeví a my se k vám pøiblížíme. Tìšíme se, že budeme odpovídat na vaše otázky, protože tolik z vás nemá žádnou pøedstavu o tom, jaký je život na tzv. Druhé Stranì. Mohu vám øíct, že je úžasný! Úplnì jiný než život na Zemi. Máte se na co tìšit.

K tìm zmìnám dojde brzy.Ve skuteènosti již zaèaly. Proto je vyvíjena tak velká snaha o pøekroucení pravdy a útoèí se na ty, kteøí se odváží ji vyslovit. Je zajímavé vidìt, jak mnozí následují ty, kteøí nejhlasitìji køièí, a neptají se, zda mluví pravdu. To dìlají ovce,  byli jste ovcemi 2000 let. Je èas znovu se zaèít tìšit ze života na Zemi, nejenom ho pøetrpìt. Když vyjdete na svìtlo, nauèíte se, kdo opravdu jste,  beze strachu. Myslete na rùži, jako na jemné poupì, které, jak roste,rozkvétá v nejkrásnìjší kvìt.Takové to bude pro vás. Vaše svìtlo bude vším prosvítat.
  
Mír nelze získat válkou. Spojení lidstva pøes lásku a dùvìru bude mít za následek mír. Ti, kdo zùstávají uzamèení v tøídienzionálním myšlení, nejsou schopni vidìt východisko, tak se snaží si to na druhých vynutit. Také bojují za svoji budoucnost. Nyní útoèí na ty, kdo pøímo míøí do svìtla. Jak pøísloveèný HAD, používají lstivé metody, aby  nepozorovanì vklouzli. Pak se ukážou jejich pravé úmysly. 

Ty, má drahá Veroniko, jsi byla dlouho terèem. Bylo to velmi tìžké. Komu vìøíš? To,co zažíváš,je oddìlení tìch, kteøí se pohnuli ke svìtlu od tìch, kteøí se všem snaží vnutit jejich 3d myšlení a zpùsob života. Pro ty z vás, kdo jste postoupili do 4té a 5té dimenze,je stále tìžší komunikovat s tìmi, kteøí jsou uvízlí ve 3D. 
  
Doporuèuji, abyste si znovu poslechli záznam pøednášky, kterou mìl Andrew Bartzis na Wolf Spirit Rádiu, YOUTUBE.Tato pøednáška toho mnoho vysvìtluje.Ptal jsem se Andrewa, zda si za tím, co bylo na pøednášce, stojí. Když je tato pøednáška opravdová, proè jsi se pøiklonil ke Kabale? Myslíš, že je ta pøednáška úplnì špatná? Mluvil jsi o Irsku a jeho dùležitosti, atd. Dal jsi Veronice správnou informaci o D a on se ještì  neprojevil.Øekl jsi, že se potøebuje léèit, aby si uvìdomil, kým je a že se potøebuje spojit s kolektivní myslí, aby mohla probíhat volná výmìna informací. Každý musí stát za pravdou, a ne se pøed ní skrývat.

Moje drahá žena toho nedávna mnoho vytrpìla. Probìhl pokus o ukradení její energie a její frakvence tìmi, kdo prohlašovali, že patøí ke svìtlu. Žádám, aby se vyhýbala setkávání s lidmi, kromì s tìmi, kterým dùvìøuje. Její práce ohlednì Center bude pokraèovat, ale pøispìje jenom probuzený kolektiv, protože takový plnì chápe, co bude zapotøebí, když dojde k Posunu, protože oni jsou souèástí budoucnosti. Ti, kdo jsou stále zadržováni ve 3D, budou pokraèovat na jiné èasové linii. Ti, kdo sdílejí tuto vizi budoucnosti to pochopí a budou pracovat s námi na vytvoøení lepšího svìta pro všechny. Je smutné vidìt tolik lidí, kteøí jsou stále jako ovce, pøíliš se bojí opustit stádo a obejmout svìtlo.K vytvoøení budoucnosti bez válek a nespravedlností jsou zapotøebí odvaha a síla. 

Moje drahá, je dùležité odpoèívat a být s pøáteli. Varoval jse tì, že záøí a øíjen  budou velmi stresující a tìžké. Kabala používá vše co má v arzenálu, aby zabránila svìtlu a útoèí na všechny, kdo se odváží odhalit pravdu. My, v síti, jsme pro tebe vždy tady. Naše práce bude úspìšná.

Vìz, že jsi milována. Tvùj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

9. září 2014

07.09.2014


Montague Keen, 7 . Září  2014

Rukavice jsou hozeny, moje drahá. Nyní se naplno projevuje BOJ  SVĚTLA A TMY. který ukázal svou ošklivou  tvář a hloubku, do jaké jsou připraveni jít, aby se udrželi u moci. Nyní ukazují svoji tvář, tak jsou zoufalí. To, co  jste prožili za několik posledních týdnů jasně ukazuje,  jak jsou  ZLÍ a ZKORUMPOVANÍ. Nezastaví se před ničím, když se pokoušíí udržet u moci. To, co vám bylo provedeno, je zločin. V minulosti   jsem vás mnohokrát varoval, že Kabala chce vaši smrt.
Tentokrát opět neuspěli, ale utrpení, které jste zažili, je politováníhodné. Přijdou k vám, mluví laskavými slovy, plnými porozumění, nabízejí veškerou možnou pomoc. Jsou zde  jenom proto,  aby pomáhali. Tuto metodu používají,  aby se infiltrovali a navázali kontakt. Pak maska spadne  a objeví se vztek a ovládání, které se opět změní na milá slova. Když si myslí, že již mají vše, co potřebují, ukážou tvrdou ruku, řeknou vám, že převzali moc, protože je „poslal Duch“.
Já, Montague Keen, bych chtěl objasnit, že ve světě ducha existuje světlo, ale i temnota. Když příště někdo k vám přijde a řekne, že ho poslal duch, prověřte si, zda je to  ze světlé nebo z temné strany ducha. Je důležité abyste věděli, jak se bránit, když se někdo objeví na scéně, sama laskavost a chce jenom pomáhat. Důkladně si prověřte, kdo tento člověk opravdu je a jaké jsou jeho skutečné pohnutky. Tyto  metody byly používány především k ovládnutí vašeho světa. Tehdy to fungovalo, tak to dělají znovu. Musíte být bdělí a ostražití. Připomeňte si, kdo jste, v tomto závěrečném boji.
Minulý týden Veronika zažila útok na svůj život. Zranilo to její tělo, ale zotaví se. Je kým je, takže svou misi dokončí. Stala se ohrožením pro Kabalu, protože je schopna uvolňovat   energie v Irsku. Proto nerozumně využila příležitost a odjela tam, bez ohledu na možné důsledky. Musí být v Irsku, ale finanční pomoc nepřichází dostatečně rychle. Musí  být učiněno rozhodnutí. Chcete vytvořit světlo a  mír, anebo pokračovat jako dosud a čekat, až vás zdecimují?
Aby se věci hnuly, musí být centrum v Irsku. Ten KLÍČ je nutno otočit. Do jaké míry  chcete mír, pravdu a harmonii? Použijte nějaké vaše peníze, které budou bezcenné, když padnou banky, protože teď mohou být použity, abyste je porazili. Andrew Bartzis plně chápe, co se děje. Také Veronice vysvětlil, že potřebuje být v Irsku, aby se věci změnily. Ale ona nemůže jet do Irska bez vaší pomoci.  Má k dispozici pouze svůj život , aby pomohla vytvořit lepší svět.  Co jste připraveni udělat?  Veronika bojuje lítý boj  v zájmu vašeho přežití.  Jste připraveni jí pomoct? Veronika je, kým je, a nebude poražena.
Znovu žádám o pomoc pro mladého muže, kterého pronásledují Temné síly. Je ve VELKÉM NEBEZPEČÍ. POTŘEBUJE VAŠI POMOC ABY PŘEŽIL. Prosím, posílejte mu světlo a lásku a ochranu. Musí být ochráněn před vším, co je ZLÉ. Jeho úkol ve světě je velmi důležitý. Proto je v zájmu Kabaly, aby ho   zničila. Dovolíte to? Je pro ně velmi nebezpečný.
Nakolik  chcete mír, pravdu a harmonii? Jak moc chcete nakrmit hladové  a obstarat domovy pro bezdomovce? Jak moc  se chcete každý den probouzet s čistý svědomím, a  s vědomím, že jste udělali vše nejlepší, abyste vytvořili lepší svět pro všechny? Čas se krátí, není kdy váhat. Vyzýváme k akci. Jak můžete zavírat oči před brutální korupcí, kterou již nelze skrýt? Je to vaše velká šance! Je správný čas na odstranění korupce minulosti. Jste připraveni to udělat, anebo chcete pokračovat v schovávání se za otřepané výmluvy? 
Co se teď děje v Irsku je, že vnější vlivy nutí vládu, aby jednala způsobem, který je pro irský lid  a samotné Irsko zničující.  Vyzýváme irské ženy,  aby opět vystoupily a jednaly společně v zájmu odstranění korupce. Ženy všude si musí uvědomit, že to je ženská síla, která zvítězí při provádění změn, potřebných při převedení Planety Země do Světla. Muži vás podpoří. Musí to být učiněno,  abychom přežili. Je to závěrečná hra.
Já, Montague Keen, musím poukázat na to, že Tim Smith z Chicaga mně žádným způsobem nereprezentuje, ani za mne nemluví.  Nemá NiC společného s mou Nadací, ani nikdy mít nebude.
Nechci, aby byl někdo zaváděn. Mnozí se snaží infiltrovat. Způsobují problémy. Je to jejich zoufalství, které je pohání, jak chtějí přežít. Můžeme je jenom politovat.
Moje drahá, život je opravdu boj, když se proti tobě toho tolik spiklo. Víš, jaký bude výsledek. Bude, jak jsme ti ukázali. 

Vždy po tvém boku Tvůj oddaný Monty

Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

2. září 2014

31.08.2014


Montague Keen, 31. srpna 2014.

Světlo postupuje, moje drahá. Bylo nutné, abys´ znovu jela do Irska uvolnit další energii. Viděla jsi, jak proudí. Je třeba, aby se to dělo pravidelně, až dokud nebude dokončeno Probuzení.  Vím, že cesta je pro tebe fyzicky náročná a vím, co jsi zažila na dublinském letišti včera večer.  Byla to bolest, která ti vyrazila dech, a tvé tělo se prohnulo v agonii. Děkuji lékaři,  který  se o tebe staral během letu. Byla to děsivá zkušenost, zejména protože jsi byla úplně sama. V srdci jsi věděla, že to zvládneš. Bez ohledu na to, co na tebe přichází, moje drahá, bezpochyby  víš, že svoji práci na Zemi dokončíš.  Byla laskavé od T. a M., že financovali cestu, protože sama by sis´  to nemohla dovolit. 
Jakou si měla nádhernou zkušenost na TAŘE. Dokonce i počasí se změnilo, takže jsi mohla jít  na Lea Fail, abys´ uvolnila posvátné energie. Viděla jsi, jak tečou, a já jsem sdílel tvé vzrušení.  Přinese to mnohem více světla. Tvá meditace za toho mimořádného mladého muže byla procítěná a účinná, přinesla ovoce. Skutečnost, že se na Taře během tvé návštěvy bubnovalo, nebyla náhoda. Víš, že Irsko je klíčem,  a že klíčem je nutno otočit, aby lidstvo kráčelo dopředu do světla a dosáhlo úplnou svobodu. Vše, co je falešné a zkorumpované bude v tomto světle odhaleno. 
Tvá návštěva na tom úžasném a nejposvátnějším z posvátných míst, Uisneach, byla mimořádná. Příležitost, na jakou se nezapomíná. Opět, má drahá, jste pustili do světa posvátné energie. To, co jsi viděla, byla reakce vesmíru na vaši návštěvu. Nebe ukázalo svou vděčnost za to, co jste vy tři tam provedli. (Byly pořízeny fotografie). Meditace na tom místě,  pro toho mladého muže, byla velmi důležitá. Ale všechno to šplhání tě vyčerpalo, moje drahá.  

Bohužel, bylo toho pro tebe příliš. Kolaps, který jsi zažila na letišti v Dublinu ti říká, že musíš o sebe dbát. Připomínám ti, moje drahá, že již nejsi žádná mladice! Již nemáš fyzičku, abys´ tak lezla po kopcích, dokonce tolik důležitých, bez pomoci. 
Kabala ztrácí svou moc. Důkazy o tom jsou každým dnem zřejmější. Jejich lžím se již nevěří. Všechny jejich události pod falešnou vlajkou  narážejí na nezájem.  Vaši státníci vypadají čím dále víc legračněji a zmateněji, protože jejich hra končí! Nyní se pokouší vyjednávat ohledně svého přežití.   

Volba je teď na vás. Chcete, aby mezi vámi žili? Budou vůbec schopni vzdát se toho, aby vás ovládali? Mohli byste jim ještě věřit, že se budou chovat slušně, po strašném údělu, jaký   lidstvu připravili? Protože oni nikdy neprojevili lítost, mohou ji čekat od vás?
O těchto věcech je třeba diskutovat a možná tomu budete muset čelit dříve, než si myslíte. Buďte připraveni, protože jste ti praví, kdo budou činit tato rozhodnutí. Jak vidíte vaši budoucnost? Bude poskytnuta obrovská pomoc z jiných planet, jejichž obyvatelé plánovali způsob, jak vám pomoci restartovat život, když budou odstraněny všechny kontroly a omezení.  Nebojte se toho, protože vaše duše po tom volaly. My, v Duchu, jsme tuto chvíli také plánovali.  Vězte, že bude o vás postaráno. 
Důvod, proč budou vybudována Centra, je za účelem pomoci vám vytvořit lepší život bez všech omezení, s nimiž jste museli žít v životě pod Kabalou. Děkujeme vám z hloubi našich srdcí za příspěvky, které jste dali na centrum v Irsku.  Není v lidských silách napsat a poděkovat každému osobně. Den nemá tolik hodin. Veronika pracuje na mnoha úrovních a na různých projektech. Prosím, pochopte to. Doufáme, že budete pokračovat v podpoře, abychom mohli zakoupit tuto nemovitost. Zaplatili jsme depozitum, ale je to ještě dlouhá cesta. Bude to brána do lepší budoucnosti pro celé lidstvo. V těchto centrech bude s lidstvem přímo pracovat Duch, a bude vám ukazovat cestu vpřed, abyste se vyhnuli nástrahám minulosti.  
Kabala teď již jenom visí na vlásku. Nevěřte její propagandě. Je s nimi konec. Jejich poslední nadějí je, že vás možná budou šálit ještě trochu déle.  
Mnozí z vás chtějí lpět na tom, co vnímají jako svůj vlastní bezpečný koutek. Věříte, že když budete mít hlavu pevně v písku, všechno jednoduše pomine. Ale tato změna se děje, ať se vám to líbí nebo ne. Taková je realita. Musíte jí čelit!
Nemáte se čeho bát, pouze samotného strachu. Příslušníci Kabaly jsou experti na to, jak vás držet ve STRACHU. Tak vás ovládají. Vězte, kdo jste, protože když vstoupíte do své vlastní síly, nic vás nemůže zadržet.  Vytvoříte budoucnost, o jaké jste dosud jenom snili. Použijte peníze, které budou brzy zbytečné, na vytvoření lepší budoucnosti. 
Veronika je vyčerpána. Byl to pro ni namáhavý týden.  Síly zla jí připravily mnoho výzev. Mladý muž, kterému jsme žádali posílat lásku a světlo, momentálně prochází svým Probuzením. To ho osvobodí od krutého područí Kabaly. Je to velmi bolestivý proces. Potřebuje vaši pomoc. Poznáte ho, když se osvobodí a budete pyšní na to, že jste mu pomohli.
Prosím, pokračujte v nádherné práci na ley liniích. Když bude energie zcela uvolněna, budete se radovat jak nikdy předtím. Lidstvo je vám hodně dlužno. Lidí vám budou chtít poděkovat za vaši práci na osvobození Planety Země. Společně uspějeme. Jsme pořád tady.
Veroniko, prosím tě, abys odpočívala. Tento týden si od tebe vybral svou daň. Potřebujeme tě tam, aby jsi dohlížela na centra. Musíme být připraveni na zajištění pomoci, která bude potřebná, když padne Kabala.
Moje láska ti pomáhá vyrovnat se se vším, co je na tebe posíláno. Tvůj, navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L

24.08.2014


Montague Keen, 24. srpna 2014.

Spějete ke konci boje za světlo a pravdu. Teď vidíte výsledky práce s ley liniemi. Vše, co bylo skryto, se dostává na povrch a je odhalováno Existuje větší pochopení toho, co bylo uděláno, aby vás udrželi v otroctví. Nyní můžete vidět, co je třeba udělat, abyste si vzali zpátky to, co je vaše.

Byla jsi šokována, moje drahá, když jsi se dověděla z videa MICHAELA TSARIONA - ŘÁD ČERNÉHO SLUNCE, že pouze U TĚCH, KDO BYLI OČKOVÁNI, SE POZDĚJI VYVINULA RAKOVINA. Co vám to říká?

Věříte, že vaši lékaři vám poskytnou péči, jak jste naučeni očekávat. Takže se ptejte sami sebe, komu můžete doopravdy věřit?

Dlužíte to sobě, abyste vše důkladně zkoumali, než budete souhlasit s přijímáním nějakých léků. Michael Tsarion vykreslil velmi jasný obraz toho, co se ve vašem světě děje. Mějte na paměti, co vše odhalil, protože to vám pomůže opustit mylnou víru, že je o vás pečováno. Každý z vás se musí rozhodnout, a to ovlivní váš život. Nyní se dovídáte, že všichni ti, ohledně kterých jste byli vychováni abyste jim věřili a ctili je, chtějí pouze jedno: ovládnout svět a odstranit dvě třetiny lidstva. V minulosti jste věřili veškeré propagandě o válkách a absolutní nutnosti napadení jakékoliv země v zájmu ochrany lidí. Pokud by tomu tak bylo, proč se to neděje v Palestině?

Čeho jste denně svědky, je HOLOKAUST: totální zničení, nejenom země, ale RASY známé jako Palestinci. Kdo chrání tyto ubohé bezmocné lidi? Děláte, že tento masakr nevidíte? A pokud ano, proč?

Pokládejte tyto otázky sami sobě, protože vám to pomůže jasně vidět, z čeho se skládá tento plán destrukce.

Váš svět se musí změnit. Vy všichni a každý z vás musí BÝT TOU ZMĚNOU. Je to ve vašich rukách. My, v Duchu, chceme pracovat s vámi, abychom těmto změnám umožnili se prosadit. Doufáme, že přispějete na Centra, které doufáme že vytvoříme, byste mohli jít do nového věku se všemi znalostmi a pomocí, jaké budete potřebovat.

Víte, že banky brzy padnou. Peníze se stanou minulostí. Nyní máte příležitost investovat je do dobré věci, do přípravy vaší budoucnosti. Toto je čas vaší přípravy. Když dojde ke kolapsu, k čemu vám budou peníze? Budou zbytečné. Využijte je teď, když plánujete a připravujete vaši budoucnost na Zemi.

Neexistuje žádná kouzelná zeď. Vy, jen vy sami, se musíte připravit. Prosím, pomozte získat budovu v Irsku. Pak budou následovat další centra. Ale Irsko je klíčem, který vše odemkne. Takže to musí začít tam.

Na Zemi je jeden člověk, který potřebuje vaši pomoc. Ovládají jeho mysl, otravují ho, nedovolí mu spát , atd., aby mu zabránili v jeho práci na Zemi. Momentálně je v USA na návštěvě. Kabala se snaží zabránit jeho bezpečnému návratu domů. Potřebuje vás, abyste mu posílali energie, ať již pomocí meditace, modlitby, světla, anebo jakékoliv jiné metody jakou preferujete, aby se dosáhlo jeho propuštění a on mohl dokončit své poslání. Je to v zájmu lidstva, abyste to dělali. Neptejte se na jeho jméno, protože by ho to ohrozilo. Časem ho poznáte. Nyní potřebuje vaši pomoc.

Prosím, pokračujte v práci na ley liniích. Nyní můžete vidět, že osvobozujete planetu z nevolnictví. Vzali jste moc do vlastních rukou, uvědomili jste si, jak mocní jste a čeho můžete dosáhnout, když pracujete společně.

Kabala brzy padne v důsledku vaší práce s ley liniemi. Čekali jste to, když jste začínali? Čím více úsilí do této práce vložíte, tím rychleji odstraníte vše, co je temné a zkorumpované. Je to ve vašich rukách. Již nejste bezmocné ovce, poslouchající příkazy zkorumpovaných. Nyní osvětlujete svět tím, že uvolňujete všechnu tu nádhernou energii, která byla před vámi po mnoho let skryta. Vaše práce je velmi důležitá. Prosím, zahrňte do toho i toho mladého muže. Věřte si, protože jste úspěšní.

Žádám, aby lidstvo nechalo za sebou všechny rozmíšky a problémy z minulosti a pracovalo společně jako jeden, aby vytvořilo svoji budoucnost. Shromažďujte své znalosti a odbornosti, protože taková je i náplň našich center. Všechny informace budou sdíleny. To velmi ulehčí Přechod. Experti jsou připraveni a chtějí to dělat.

Mám zprávu pro všechny, kdo jsou zapojeni do Průmyslu Zabíjení, ať již jsou v uniformě, nebo vyrábějí zbraně anebo dělají jejich součástky, anebo nějakým způsobem napomáhají válce. Žádám je, aby meditovali nad tím, co dělají. Mohou se čestně podívat na sebe do zrcadla a říct:“Jsem čestný člověk, nezapojuji se do ničení lidské rasy“?

Nemusíte shazovat bomby, přesto můžete být vinni. Výroba a prodej jakýchkoliv součástek vás činí vinnými za vraždění vašeho vlastního druhu. Ti, kdo pomáhají mají, velmi temnou práci. VY nepatříte do jejich plánů, ale VY musíte ty plány vykonat. Nejste jedním z nich. Používají vás.

Měli byste se snažit o mír. Ne o válku. Válka pouze dělá Kabalu bohatší a silnější. Musíte ochraňovat a zachovat váš vlastní druh.

Společně, moje drahá, vytvoříme lepší budoucnost pro lidstvo.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal. Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:
IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; 
NWBKGB2L